การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียน เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา

Main Article Content

รัตนา เหล่าทอง
ปรีชา สามัคคี
เปรมจิต ชนะวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา 2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา 3) ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษาเทียบกับเกณฑ์ 75/75 และ 4) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดปากตรง และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากกว่าในขณะที่ผู้เรียนต้องการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือสร้างความตระหนัก ระดมความคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานนำเสนอผลงานวัดและประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00

3. การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษาได้ค่าเฉลี่ย 81.43/80.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

4. ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก

 

The Development of Thai Learning Processes to Promote The Creative Writing in Primary Level

The purposes of the research were: 1)to study thecondition of problems and needsin development of Thai Learning Process to Promote the Creative Writing in Primary Level 2)to develop of Thai learning process to promote the creative writing in Primary Level 3) to implement Thai Learning Process to Promote the Creative Writing in Primary LevelCompared to the 75 / 75 and 4) to study the effectiveness of Thai Learning Process to Promote the Creative Writing in Primary Level.The sample consisted of students in the third grade class of Watpakthong School and Watsongpeenong School.Under thePrimary Educational Service office NakhonSi ThammaratArea3.The research instruments were interview forms,questionnaires, Learning Plan and the test form The data analyzed by percentage,mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis.

The results of this research were as follow

1) Teacher learning activities focused on the cognitive content ratherthan the process,Studentswishing to participate in practical learning activities on the study of self-knowledge.

2) Thai Learning Process to Promote the Creative Writing, learning activities five steps were awareness, brainstorming and creative product, presentation, measurement and evaluation, and published works by Index of Item Objective Congruence (IOC) at 1.00

3) The trial of Thai Learning Process to Promote the Creative Writing in Primary Level, had an average at 81.43 / 80.16 higher than the threshold of 75/75.

4) Creative writing ability of thestudents in the third grade class before and afterfound that there were difference is statistically significant at the .05 level that is after learning was higher than before learning higher than before and after, and students were satisfied with the process of learning management in high level

Article Details

Section
บทความวิจัย