การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านแพรกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

Main Article Content

เกียรติมงคล คชสง่า
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
ปัญญา เลิศไกร

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

 

The Evaluation Of Sufficiency Economy In Banprakklang School Under Nakhon Sri Thummarat Primary Educational Service Area Office 2

abstract unavailable

Article Details

Section
บทความวิจัย