การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Main Article Content

นิภาวรรณ ขวดแก้ว
นพรัตน์ ชัยเรือง
วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์


The Participation in Educational Management of the Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2.

The purposes of this research were : 1) to determine the level of the participation in Educational Management of the Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2, and 2) to compare the participation in Educational Management of the Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2, according to the state of Educational Committee and size of school

The samples used for this research consisted of 248 members of Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2. The instrument used was a set of 40 point rating scale questionnaires. Statistics used for data analysis through SPSS program were percentage, mean standard deviation and t-test (Independent samples).

The research findings were as follows:

1. Participation in Educational Management of the Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2, as a whole was at a high level. The separated aspects of academic , budget, and general administration was as well at a high level.

2. The comparison of the participation in Educational Management of the Educational Committee in Nakhon Si Thummarat Education Service Area Office 2, according to the state of Educational Committee was significantly different at the level of .01 and according to size of school Educational Committee was significantly different at the level of .01.

Article Details

Section
บทความวิจัย