หัวหน้าบรรณาธิการ
วิชยา โกมินทร์ (หัวหน้ากองบรรณาธิการ)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

Emma E. Porio
Ateneo de Manila University, Philippines
Peter Michael Rosset      
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),México
อุ่นเรือน เล็กน้อย     
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
นฤมล นิราทร                   
นักวิชาการอิสระ 
กนกวรรณ มะโนรมย์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย
สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
จิดาภา คุ้มกลาง                          
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ณัฐพล แสงอรุณ     
วิทยาลัยสหวิทยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย
เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ               
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
ฐิตินันทน์ ผิวนิล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย                                     
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ศยามล เจริญรัตน์                                           
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล                                     
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
พิชญา สุรพลชัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ผู้จัดการวารสาร
ณัฐภัสสร กรอกกลาง
                           
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย