.................................................................................................

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and review)

Print ISSN: XXXX - XXXX (online)

กำหนดเผยแพร่: 2 ฉบับ ต่อ ปี
                 ฉบับที่ 1  มิถุนายน   
                 ฉบับที่ 2  ธันวาคม

Publisher : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์)

วัตถุประสงค์:
       1) เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม
       2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ

ขอบเขตเนื้อหา
       
บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม

................................................................................................

#ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และเลข ISSN (Online)

2024-03-02

เรียนท่านผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
 
ขณะนี้ วารสารวิจัยสังคมกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ทั้งนี้ ในเบื้องต้น เพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของวารสารและมีความเป็นสากลมากขึ้น วารสารวิจัยสังคมจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และเลข ISSN (Online) ดังนี้

ชื่อภาษาไทย “วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์
ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Social Research and Review” หรือ “JSRR

ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป      
 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังว่าวารสารจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นเคย

คณะทำงานวารสารวิจัยสังคม

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม

2023-11-27

วารสารวิจัยสังคม เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 47 ฉบับที่ 1-2 (2567) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียนในระบบ ThaiJO
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่:
คุณณัฐภัสสร 02-218-7385
หรืออีเมล์ [email protected]

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-19

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

i-iii

การสังเคราะห์องค์ความรู้สถานการณ์ความเสี่ยง และการฟื้นฟูชีวิตของแรงงานนอกระบบ กรณีการระบาดของโรคโควิด-19

บวร ทรัพย์สิงห์, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, อุ่นเรือน เล็กน้อย, วิชยา โกมินทร์, มนทกานต์ ฉิมมามี

1-35

Towards a Just Urban Transition: promises and pitfalls for Asian cities

โคลอี พอททิงเจอร์-กลาส

37-79

ดูทุกฉบับ


Indexed in
tci