ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and review)

Print ISSN: XXXX - XXXX (online)

กำหนดเผยแพร่: เป็นวารสารวิจัยรายครึ่งปี (ฉบับ ต่อ ปี)
        ฉบับที่ 1  ตีพิมพ์ในเดือน มกราคม – มิถุนายน  
        ฉบับที่ 2  ตีพิมพ์ในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์)

วัตถุประสงค์:
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ

ขอบเขตเนื้อหา:
บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม และการวิจัยทางสังคม

ขอบเขตภาษา: ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตการเปิดรับประเภทบทความ:
วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ มีนโยบายรับพิจารณาบทความ 4 ประเภท คือ
1) บทความพิเศษ
2) บทความวิจัย
3) บทความวิชาการ
4) บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์:
วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์เปิดรับบทความวิชาการ ทั้งจากนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามที่วารสารวิจัยสังคมได้กำหนดไว้ โดยคำนึงบนฐานความแตกต่างหลากหลาย ไม่คำนึงถึงหน่วยงานต้นสังกัด พื้นฐานทางการศึกษา แหล่งถิ่นที่พำนัก หรือศาสนาของผู้เขียน

ระยะเวลาการดำเนินการการพิจารณาบทความ (ตลอดทั้งกระบวนการ): กระบวนการดำเนินการบทความ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

กระบวนการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ:
1. กองบรรณาธิการฯ ทำการตรวจสอบบทความเบื้องต้น (ทั้งในส่วนเนื้อหาและรูปแบบตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ) ร่วมกับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมินบทความด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ (สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)

2. กองบรณาธิการฯ ทำการส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ THAIJO ด้วยการประเมินบทความในรูปแบบ การปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded) ทั้งนี้ บทความจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จึงถือได้ว่าบทความดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมินบทความของวารสารวิจัยสังคม

3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทำการส่งข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพื่อประเมินคุณภาพทางวิชาการ ลงในแบบฟอร์มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ และส่งคืนกลับยังกองบรรณาธิการฯ

4. กองบรรณาธิการฯ ส่งข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนบทความไปยังผู้เขียนบทความเพื่อปรับแก้ไข และผู้เขียนส่งต้นฉบับ (ฉบับแก้ไข) กลับมายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของบทความ

การออกใบตอบรับการตีพิมพ์บทความ:
ทางกองบรรณาธิการฯ จะใบตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผู้เขียน ก็ต่อเมื่อบทความมีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  (บทความมีความสมบูรณ์มีการปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว)

นโยบายการเข้าถึงบทความ (Open Access Policy):
วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์มีนโยบายเปิด การเข้าถึงแบบเปิดกว้าง (Open Access) ในเนื้อหาบทความที่ถูกเผยแพร่ ตามหลักการที่ว่า วารสารวิจัยสังคมสนับสนุนการทำให้การเผยแพร่ผลงานวิจัย - ผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยเสรี เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางเพื่อสร้างปัญญาสาธาณะและการขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าตีพิมพ์