Announcements

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TCI ครั้งที่ 5 กับ ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2024-05-14

📌  วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) นำโดย อาจารย์วิชยา โกมินทร์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารสังคมและปริทัศน์ พร้อมด้วย ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล คณะทำงานวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TCI ครั้งที่ 5 กับ ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่วารสาร Trend in Sciences (Scopus) Trends in Sciences และนางโอปอล์ นิลอาสน์ เจ้าหน้าที่วารสาร Asia Social Issues (TCI1) Asia Social Issues - ASI ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการวารสารออนไลน์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus

2024-05-13

📌เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม) ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมด้านการบริหารและแผนยุทธศาสตร์) และบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการวารสารออนไลน์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus กับ Environmental Research Institute l Chulalongkorn University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (ผู้อำนวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม) รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ (รองผู้อำนวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม ฝ่ายวิชาการ) พร้อมกับกองบรรณาธิการวารสาร Applied Environmental Research (AER) ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” รอบที่ 68

2024-05-13

📌  วารสารวิจัยสังคม นำทีมโดย อาจารย์วิชยา โกมินทร์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคม ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ คณะทำงานวารสารวิจัยสังคม และเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารวิจัยสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” รอบที่ 68 การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567 ณ ห้องเชียงแสน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน จาก 21 วารสาร

#ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และเลข ISSN (Online)

2024-03-02

📌  เรียนท่านผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
 
ขณะนี้ วารสารวิจัยสังคมกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ทั้งนี้ ในเบื้องต้น เพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของวารสารและมีความเป็นสากลมากขึ้น วารสารวิจัยสังคมจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และเลข ISSN (Online) ดังนี้

ชื่อภาษาไทย “วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์
ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Social Research and Review” หรือ “JSRR"

ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป      
 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังว่าวารสารจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นเคย

คณะทำงานวารสารวิจัยสังคม

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม

2023-11-27

📌  วารสารวิจัยสังคม และปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2567) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียนในระบบ ThaiJO
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่:
คุณณัฐภัสสร 02-218-7385
หรืออีเมล์ cusri.journal@gmail.com