📌  เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม) ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมด้านการบริหารและแผนยุทธศาสตร์) และบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการวารสารออนไลน์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus กับ Environmental Research Institute l Chulalongkorn University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (ผู้อำนวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม) รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ (รองผู้อำนวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม ฝ่ายวิชาการ) พร้อมกับกองบรรณาธิการวารสาร Applied Environmental Research (AER) ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้