ปัญหาของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษากรณี 2 ชุมชน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการดารงชีพของผู้สูงอายุและปัญหาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ศึกษากรณีชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนวัยเกษียณอายุมีปัญหาในการดารงชีพน้อยกว่าและมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณอายุ 2) สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากทั้งรัฐบาลและครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ ทางชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเพื่อเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่บกพร่อง 3) การสนับสนุนของกลุ่มภาคีเครือข่ายมีผลต่อความสาเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจ 4) ผู้สูงอายุติดบ้านมีจานวนมาก จึงควรดึงให้ออกมาร่วมกิจกรรม จะช่วยให้พวกเขาได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและยังสามารถเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)