แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของชุมชนไทดำ ตาบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

อธิวิศน์ ห้วยหงษ์ทอง

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนไทดำ ตำบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นชุมชนไทดำที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทดำไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยดำเนินการวิจัยด้วยเทคนิควิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อสำรวจถึงทุนทางวัฒนธรรมที่ยังคงปรากฏอยู่และยังมีการยึดถือปฏิบัติในชุมชนและความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน


จากการสำรวจพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงรับรู้และยึดถือปฏิบัติในทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในระดับปานกลางและระดับมาก ซึ่งวัดจากการมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ 3.41 ขึ้นไป และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Chi–Square การยึดถือปฏิบัติในทุนทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับทั้งการนาทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ในการท่องเที่ยวและความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวเกือบทุกรายการทุนทางวัฒนธรรม จึงสะท้อนอย่างชัดเจนว่าชุมชนแห่งนี้มีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงควรมีการวางแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยประเมินศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีความพร้อมในการนำมาจัดการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในบริเวณใกล้เคียงในลักษณะย่อยของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)