บทปริทัศน์หนังสือเรื่อง Local Public Reform in Times of Crisis: National Trajectories & International Comparisons

Main Article Content

นพพล อัคฮาด

บทคัดย่อ

ผลงานในหนังสือเล่มนี้มาจากองค์ความรู้ในหลาย ๆ ประเทศที่อยู่ในยุโรป ซึ่งมุ่งไปยังบทบาทการจัดทาบริการสาธารณะที่จะมีการตรากฎหมายเพื่อนาไปปฏิบัติและการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องที่รับรู้กันเป็นอย่างดีในฐานะความเป็นสถาบันของภาครัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ความพิเศษของประเทศในสหภาพยุโรปทั้ง 27 ชาติสมาชิก คือการจัดทำบริการสาธารณะ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจากการสารำจมีการปกครองในระดับเทศบาลหรือเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น คอมมูน ( Commune) หรือเมือง (Stadt/Town) ประมาณ 91,200 แห่ง และหน่วยปกครองท้องถิ่นในระดับที่เล็กกว่าเทศบาล (Sub-municipality) เช่น หมู่บ้าน (Village/Valley) อีกประมาณ 1,100 แห่ง ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวครอบคลุมปริมาณการจ้างงานภาครัฐถึงร้อยละ 50 และกิจการการปกครองท้องถิ่นมีนัยสำคัญต่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในแต่ละปีประมาณร้อยละ 34 และสามารถการสร้างผลผลิตภายในประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปร่วมกันถึงร้อยละ 16

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)