การควบคุมการใช้อำนาจปกครองทางพฤตินัยตามประมวล กฎหมายอาญาภายใต้กรอบความคิดเรื่องหลักประโยชน์สูงสุด ของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี

Main Article Content

วรภาส จารุวิชรบดี

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมาตรการทางอาญาในการคุ้มครองเด็กจากการใช้อำนาจปกครองในต่างประเทศมีการพิจารณาการคุ้มครองเด็กครอบคลุมการกระทำของผู้ใช้อำนาจปกครองทั้งอำนาจปกครองทางนิตินัยและทางพฤตินัยในลักษณะที่เป็นการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก ขณะที่การคุ้มครองเด็กจากการใช้อำนาจปกครองในระบบกฎหมายไทยยังคงมีความไม่ครอบคลุมหรือสร้างความสับสนในการใช้บังคับกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความผิดที่กระทบต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพของเด็ก


บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้อำนาจปกครองทางพฤตินัยตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ และบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจากการใช้
อำนาจปกครองทางพฤตินัย ทั้งได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาในประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงการนำมาตรการทางอาญามาใช้ในการคุ้มครองเด็กจากการใช้อำนาจปกครอง
ทางพฤตินัยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและบริบทของสังคมไทยต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)