ชุดความรู้ทางวัฒนธรรมกับการเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม

Main Article Content

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

บทคัดย่อ

สังคมพหุวัฒนธรรมมีพลังเกินกว่าที่ปัจเจกบุคคลจะเข้าใจ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของช่วงสมัย วัฒนธรรมมีการเลื่อนไหล ยากที่จะวัดหรือจัดการ การเรียนรู้และเข้าใจชุดความรู้ทางวัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ โดยเฉพาะกระบวนทัศน์ที่เชื่อว่า อนาคตเป็นหนึ่งเดียวนั้นจะกลายเป็นอนาคตที่มีความหลากหลาย อันเกิดจากการไหลบ่าของวัฒนธรรมทั่วโลกที่มีการแพร่กระจายและลื่นไหลอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน บทความวิชาการฉบับนี้จึงมุ่งนำเสนอให้เห็นว่า การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางวัฒนธรรม การตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อันเป็นชุดความรู้เพื่อการดำรงตนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความซับซ้อนของพลเมืองโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)