บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสังคม

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ ถือเป็นหน้าแรกของวารสาร ทำหน้าที่ในการนำทาง (guide) ผู้อ่านให้เห็นภาพรวมของบทความในวารสารฉบับนี้ทั้งหมด วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 มีบทความ 6 บท และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เล่ม หากพิจารณาจากเนื้อหาบทความจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลาย แต่บทความที่เลือกมาครั้งนี้มีจุดร่วมที่สำคัญคือ การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังจะเห็นได้ว่า 5 ใน 6 บทความเน้นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะแนวทางชาติพันธุ์วรรณนา รวมไปถึงบทปริทัศน์หนังสือที่มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นกัน ส่วนบทความสุดท้ายเป็นการใช้วิธีวิจัยแบบผสม (mixed method) ทั้งกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเก็บข้อมูลแบบแผนปรากฏารณ์และใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสังคม ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัย จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของวารสารฉบับนี้

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)