การข้ามเส้นแบ่งของผู้หญิง: การสำรวจการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ ของหญิงวัยกลางคน

Main Article Content

พรรณภา ชินทรเดชา

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาสำรวจว่าสตรีวัยกลางคนเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไร โดยแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสำรวจการสถาปนาอัตวิสัยทางเพศของผู้หญิงวัยกลางคน บทความแสดงให้เห็นอัตวิสัยของผู้หญิงวัยกลางคนเหล่านี้ ตามนัยของการท้าทายความคิดแบบที่เชื่อเฉพาะเพศสภาพตามเพศกำเนิด (heteronomativity) จากปฏิบัติการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภายใต้แนวคิดสตรีนิยมหลังโครงสร้างนิยม อัตวิสัยไม่คงที่หรือเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น การสถาปนาตัวตนและสร้างแนวแนวปฏิบัติที่ต้องการเพื่อข้ามพรมแดนของ heteronormativity และแสดงอัตลักษณ์ทางเพศต่อสาธารณะ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)