ประสบการณ์และการต้านทานต่อการถูกจับจ้องในงานการดูแลเด็กของครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ภัทรพรรณ ทำดี
วัชรี บุญวิทยา

บทคัดย่อ

ในงานการดูแลเด็ก ครูผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กเล็กกำลังถูกจับตามองอย่างเคร่งครัดทั้งจากผู้บริหารโรงเรียนในฐานะนายจ้างที่คาดหวังการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และผู้ปกครองในฐานะผู้ใช้บริการที่คาดหวังการตอบสนองการบริการที่คุ้มค่า จึงทำให้ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเหล่านี้ ถูกจับจ้องจากทั้งระดับองค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในการถูกจับจ้อง และวิธีการในการรับมือหรือต้านทานต่อการจับจ้องดังกล่าว โดยศึกษาผ่านครูและผู้ดูแลเด็กในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ จำนวน 41 ราย ที่ถูกคัดเลือกด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม


เนื่องจากอาชีพครูเป็นงานที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ทั้งของตนเองและองค์กร โดยเฉพาะเมื่อถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลาจนเบียดบังตัวตนที่แท้จริงแม้แต่บนพื้นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของผู้ปกครองได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในเชิงความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ครูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องในงานการดูแลเด็กโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม ครูและโรงเรียนได้พยายามต้านทานกับการจับจ้องเหล่านี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยอาศัยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานแทนที่ครู เพื่อให้ครูยังคงมีพื้นที่และเวลาส่วนตัวนอกเหนือจากเรื่องงาน อีกทั้งพยายามคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งต่อครู เด็ก และความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปกครอง ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและใช้การสื่อสารแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการสื่อสารสมัยใหม่ ยังมีความจำเป็นสำหรับงานการดูแลเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)