บทบรรณาธิการ

Main Article Content

นฤมล อรุโณทัย

บทคัดย่อ

บทความในวารสารฉบับนี้มีหลากหลาย ทั้งที่เป็นบทความพิเศษที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ความรู้ทางมานุษยวิทยา ร่วมกับหลักสิทธิมนุษยชนว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร บทความวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีการนำเสนอประเด็นทั้งในระดับประเทศ อาทิ คนจนเมือง และผู้สูงอายุ และประเด็นข้ามพรมแดน อาทิ การกลายเป็นเมืองของสลัมย่างกุ้ง การลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการทำไร่กล้วยหอมขนาดใหญ่ และประชาธิปไตยในประเทศเกาหลี รวมทั้งบทปริทัศน์หนังสือ ที่พยายามนำเสนอข้อถกเถียงแนวความคิดหลังมนุษยนิยม (posthumanism)

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)