ชีวิตและงานของคนเก็บของเก่าในภาวะวิกฤติโควิด-19

Main Article Content

บวร ทรัพย์สิงห์
วิชยา โกมินทร์

บทคัดย่อ

คนเก็บของเก่า หรือรับซื้อขายของเก่าเป็นแรงงานด่านหน้าที่เผชิญความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต และการทำงานก่อนสถานการณ์การระบาด และยังคงเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษาผลกระทบ และการปรับตัวของคนทำงานในอาชีพเก็บของเก่า หรือรับซื้อขายของเก่าระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการทำความเข้าใจสถานการณ์ที่คนเก็บของเก่า หรือรับซื้อขายของเก่าเผชิญอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทั้งผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และการสัมภาษณ์โดยตรง ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และยินดีให้ข้อมูล สามารถรวมข้อมูลจากคนเก็บของเก่า ได้ทั้งหมด จำนวน 58 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 2 คน


ผลการศึกษาพบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้คนเก็บของเก่า หรือรับซื้อขายของเก่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรค และนโยบายของรัฐ ซึ่งทำให้รายได้ลดลง ร้อยละ 59 พร้อมกับสร้างความเครียดความวิตกกังวล และความไม่ไว้วางใจกันภายในครอบครัวและชุมชน รวมถึงสร้างภาระหนี้สินต่อเนื่องภายหลังการระบาด ทั้งนี้ การบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยา และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของคนเก็บของเก่า หรือรับซื้อขายของเก่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลต้องชดเชยรายได้ให้กับคนทำงานให้เพียงพอ และควรให้ความช่วยเหลือปัญหาภาพรวมของคนทำงานที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเผชิญร่วมกัน ในขณะที่การฟื้นฟูภายหลังการระบาดจำเป็นต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่ม รวมรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และให้การส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูตรงตามความต้องการของกลุ่ม

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)