ว่าด้วยเพศ: จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ และหุ่นยนต์ (On Sex)

Main Article Content

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

บทคัดย่อ

เรื่องเพศเป็นสิ่งที่น่าฉงนยิ่งนัก เพราะเป็นสิ่งที่เกิดมีตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่คงอยู่คู่กับมนุษยชาติยาวนานเท่ากับการมีอยู่ของมนุษย์ ทว่า เรื่องเพศที่เป็นสิ่งที่สุดแสนจะธรรมดา ธรรมชาติ หรือเรียบง่ายที่สุด กลับถูกจัดให้อยู่ในระบบระเบียบต่าง ๆ ในบางยุคสมัยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องมีเงื่อนไขบางประการร่วมในบางยุคกลับกลายเป็นสิ่งที่เลวร้าย และถูกเบียดขับไว้ไม่ให้ถูกกล่าวถึง หรือหากมีการกล่าวถึง บุคคลที่กล่าวนั้น หรือสถานที่ ๆ กล่าวเรื่องเพศนั้นก็จะกลายเป็นคนชั่วร้าย หรือสถานที่ ๆ จะต้องถูกสังคมปกปิด


แม้ว่าประเด็นเรื่องเพศจะได้รับการศึกษา วิจัย ถกเถียงในแวดวงวิชาการอย่างเป็นลำดับตลอดระยะเวลาของการมีอยู่ของเพศ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศด้วย ถึงกระนั้นประเด็นเรื่องเพศก็มักถูกพูดถึงในฐานะเรื่อง “ลับ” มากกว่าจะถูกถกเถียงในฐานะการแสวงหาความรู้และความจริง จะสังเกตว่าในทุก ๆ การพูดถึงเรื่องเพศจึงจำเป็นต้องนำไปรวม ไปผนวก แอบอิงกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์มากกว่าการกล่าวถึง หรือเป็นการวิจัยสังคมผ่านเรื่องเพศ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)