นางทรง: บทบาทการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจ ในพิธีกรรมการบูชากู่บ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

จักรกฤษณ์ กองเกิด

บทคัดย่อ

ในชุมชนบ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคือ ประเพณีบุญกู่ เป็นการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีบรรพบุรุษที่สถิตในโบราณสถานกู่บ้านเมย ปรากฏความเชื่อการผสมผสาน
ทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และนางทรง (ศาสนาผี) โดยมีบทบาทในการเสี่ยงทายชะตาชุมชนและฟ้าฝนผ่านพิธีกรรมก่อนฤดูกาลทำการเกษตรกรรม บทความวิชาการชิ้นนี้จึงเป็นการศึกษาบทบาทการเปลี่ยนแปลงของนางทรงในพิธีกรรมบุญกู่ ชุมชนบ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านคติชนวิทยา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและรูปแบบมุขปาฐะจากกลุ่ม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำ การประกอบพิธีกรรมและปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมด้วยการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ผลการศึกษาพบว่า บทบาทเชิงอำนาจของนางทรงมีการเปลี่ยนแปลงไปต่างจากเดิมเพราะภายใต้บริบทสังคม เนื่องจากเหตุปัจจัยหนึ่งมาจากนางทรงไม่สามารถที่จะกลืนกลายผสมผสานกับพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาศรัทธานิยมกระแสหลักของชุมชนได้ รวมถึงปัจจัยจากภายนอกในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ส่งผลให้นางทรงเป็นเพียงความเชื่อเฉพาะกลุ่มจนเปลี่ยนแปลงจางหายไปจากประเพณีบุญกู่

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)