คนจน คนรวย ความโหดร้ายของโครงสร้างทางสังคม ในชนชั้นปรสิต (Parasite)

Main Article Content

อัษฎาวุฒิ ศรีทน
กฤตชัย ชุมแสง

บทคัดย่อ

ภาพยนตร์เรื่องชนชั้นปรสิต (Parasite) ปี ค.ศ. 2019 ถือว่าเป็นบทประพันธ์ในภาพยนตร์ที่มีการสื่อสารความหมาย การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวความคับข้องใจของผู้คนในสังคมที่ถูกกดทับ ทั้งในเรื่องชนชั้น ความเหลื่อมล้ำ ความอยุติธรรมการต่อสู้และดิ้นรนเพื่อการเอาตัวรอดในสังคม ร่วมกับชวนขบคิดเพื่อสร้างความตระหนักและเรียกร้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเข้าถึงโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับบทความชิ้นนี้ เป็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมในระบบชนชั้นในภาพยนตร์เรื่องชนชั้นปรสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการนำเสนอมุมมอง คนจน คนรวย ความโหดร้ายของโครงสร้างทางสังคมและการกดขี่ทางสังคม ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสม์ด้วยแนวคิดชนชั้นทางสังคมและการวิเคราะห์ตามแนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย


ผลการศึกษาพบว่า จากคุณค่าของวรรณกรรมในภาพยนตร์เรื่องชนชั้นปรสิตสามารถสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมในหลายมิติ อาทิ ความไม่เท่าเทียมจากระบบชนชั้น ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาส่งผลต่อฐานะทางสังคม การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตด้วยปัจจัย 4 ในสังคม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการได้เปรียบของชนชั้นสูง ส่วนในมิติการดิ้นรนของชนชั้นล่างเพื่อได้มาซึ่งการเป็นอยู่ที่เท่าเทียมด้วยการเป็นกาฝากในชนชั้นสูงโดยคนชั้นล่าง เพื่อกลืนกินผลประโยชน์แต่ก็ไม่สามารถลืมความเป็นตัวตนดั้งเดิมในสังคมใหม่ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการนำเสนอในมิติที่หลากหลายที่สามารถเห็นใจได้ทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นล่างในประเด็นที่ต่างกัน โดยส่วนสำคัญของเนื้อหาที่สื่อออกมานั้นพยายามนำเสนอสภาพสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการยกระดับและการปรับสมดุลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)