บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

บทคัดย่อ

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้มีบทความ จำนวน 6 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาของเล่มนี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่การกำกับดูแลความเสี่ยงข้ามพรมแดนรัฐชาติ การบริหารจัดการภายใต้ชุมชนเมือง-ท้องถิ่น คนชายขอบ ความรู้ทางวัฒนธรรม ความรู้ทางกฎหมาย และบทบาทเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)