บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

บทคัดย่อ

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้มีบทความ จำนวน 6 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาในเล่มนี้ แบ่งได้ 2 ธีมประเด็นใหญ่ คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมและนโยบายของประเทศไทย อาทิ การเหลียวหลัง-แลหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาระบบการเลือกตั้งเชิงเปรียบเทียบประเทศไทย-มาเลเซีย แนวทางการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยและบทความที่นำเสนอเรื่องราวผู้คน ชุมชน และสังคม อาทิ วิถีการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการท่องเที่ยว การมองความเหลื่อมล้ำจากชนชั้นทางสังคมผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์ชนชั้นปรสิต (Parasite) และการออกแบบความเป็นพลเมืองที่สัมพันธ์กับเมืองในฐานะพื้นที่ที่มีศักยภาพของประชาธิปไตย ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)