กลุ่มชาติพันธุ์กูย: วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

Main Article Content

อุบล สวัสดิ์ผล
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
ชูพักตร์ สุทธิสา

บทคัดย่อ

แรงงานอพยพตัดอ้อยมีความสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อป้อนสู่ตลาดโลกของไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิถีการดำรงชีวิตซึ่งหมายถึงการต่อสู้ ต่อรอง ของแรงงานอพยพตัดอ้อย และอธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ปัญหาสังคม ความทุกข์และความเสี่ยงของแรงงานอพยพตัดอ้อยกลุ่มชาติพันธุ์กูย ภายใต้วิธีการและเงื่อนไขของทุนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย โดยศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์กูยบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และใช้แนวคิดกลยุทธ์การต่อรอง ผนวกกับแนวคิดความทุกข์เชิงสังคม โดยผู้เขียนเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554-2557 ด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาแบบมีสนามวิจัยหลายพื้นที่ พบว่า แรงงานอพยพตัดอ้อยกลุ่มชาติพันธุ์กูยมีกลยุทธ์การต่อรอง คือ การรวมกลุ่มกันของแรงงานตัดอ้อยผ่านระบบเครือญาติและหัวหน้าสาย การใช้อัตลักษณ์ที่ลื่นไหล และการใช้วัฒนธรรมในการเจรจาต่อรอง แรงงานตัดอ้อยเหล่านี้ ต้องเผชิญกับปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ มีปัญหาสุขภาพจากการใช้แรงงานที่เข้มข้น ปัญหาสังคมและมีความทุกข์และความเสี่ยงจากการเป็นแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นแรงงานนอกระบบ

 

Kui Ethnic Group: Livelihoods of Sugarcane Cutting Migrant Workers under Sugarcane Industry in Thailand

The sugarcane cutting migrant workers play an important role in Thailand economy, This article aims to explain tactics of negotiation of Kui ethnic sugarcane cutting migrant workers. Including their health problems, livelihood, social problems and the risk of these people under the conditions of capital accumulation of sugar cane industries the ethnic Kui Baan Toom Srirattana District, Srisaket Province. By Collecting data during 2011-2014 through multi-sited ethnography. The article found that Kui ethnic group sugarcane cutting migrant workers using various tactics of negotiation, particularly gathering into group among relative and has leader to negotiate with farm owner for receiving good treatment from their employers, and employs flexible identities and local culture for negotiate with employer. Kui ethnic labors have been facing with health and risks problems and ethnic prejudice because they are ethnic group and They are also informal workers who are not protected by labor laws.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)