กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา: กรณีศึกษาชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

ชัชรินทร์ ชัยดี
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
สมชัย ภัทรธนานันท์

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา กรณีชุมชนท้ายตลาด การศึกษากลยุทธ์การต่อรองจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเกษตรกรมียุทธวิธีในการเอาตัวรอดจากสภาพความเสียเปรียบอย่างไร ทั้งในสถานการณ์ที่เปิดเผยผ่านยุทธวิธีการเจรจา การสร้างวรรณกรรม รวมถึงการเข้าร่วมในงานวิจัยและเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากระบบเกษตรพันธสัญญา ในสถานการณ์ที่ซ่อนเร้นผ่านยุทธวิธีการยอมรับมาตรฐานฟาร์มแต่ไม่ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน การนำความรู้จากประสบการณ์มาใช้ในการเลี้ยงไก่ การใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อแลกกับรายได้จากทางอื่น การเลือกสลับระหว่างการทำการผลิตและหยุดทำการผลิตไก่เนื้อ ตลอดจนการบอกเล่าบนโต๊ะอาหารและการรักษาความลับกับคนภายนอก การต่อรองดังกล่าวมีผลให้เกษตรกรสามารถรักษาผลประโยชน์ในระหว่างการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากในบางกรณีบริษัทธุรกิจการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเกษตรกร ด้วยการผ่อนปรนตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร

 

Tactics of Negotiation of Broiler Farmers under Contract Farming System: A Case Study of Taitalad, Lopburi Province. 

This article analyses bargaining tactic of broiler farmer under contract farming system. This study would help us to understand how farmers manage to survive under disadvantage condition both through overt action, such as negotiation, literature, research and network of troubled farmers, and hidden action, such as bypass some company’s farming standard, raise chicken with know-how from their experience, engage in other economic activities, using satire to convey their dissatisfaction to a company. These tactics enable farmers to retain some of their benefits and force a company to make concession to some of farmers’ demands.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)