ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : แนวทางการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา

Main Article Content

ศรัญญา ศิริวงศ์ถวัลย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่เข้ามาทางานในโรงงานอุตสาหกรรม เมืองพัทยา โดยแรงงานกัมพูชาจำเป็นที่จะต้องปรับตัวทางเศรษฐกิจ หาหนทางเพิ่มรายได้เพื่อที่จะก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคม โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติจำเป็นที่จะต้องหาหนทางปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้ 3 วิธี คือ ใช้เวลาว่างที่มีหารายได้เพิ่มเติม ทาใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องเพื่อได้รับสิทธิตามกฎหมาย และแนวทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ได้มากสุด คือ เพิ่มพูนทักษะความสามารถเพื่อให้ได้ทำงานที่สร้างรายได้มากกว่า

 

Beyond Social Inequality: Adaptation of Cambodian Migrant Workers

The study of adaptation of Cambodian workers in the factory, Pattaya city. The Cambodian workers must adjust themselves in their status by earning more incomes, for examples, finding extra jobs, finding an opportunity to get a work permit to work legally in Thailand, and gaining more skills and knowledge. This is a qualitative research in which the researcher collected the data by observing and in-depth interviewing.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)