ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ทกับ การเพิ่มทุนทางสังคมของชุมชนสะพลี

Main Article Content

วิษฬาห์ ชีวะสาธน์

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ถึงผลกระทบในทางบวกจากปฏิบัติการของแนวคิดความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทต่อการเพิ่มทุนทางสังคมของชุมชนเป้าหมาย ผลการศึกษา พบว่า การที่ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม โดยเผยแพร่และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลอดจนการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้น นอกจากจะทำให้มีภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ดี มีลูกค้ามากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ได้แล้ว ยังทำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อการผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ มีการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและที่สำคัญคือ การเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของทุน ทางสังคมภายในชุมชน และระหว่างชุมชนกับธุรกิจชุมพรคาบาน่ารีสอร์ทไป ในเวลาเดียวกันด้วย

 

Corporate Social Responsibility of Chumphon Cabana Resort and the Promotion of Social Capital in Saplee Community

The paper analyzes positive consequences of the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) in promotion of social capital in targeted community. The result shows that “Chumphon Cabana Resort” has shown its’ social responsibility via promoting organic agriculture, developing the learning center on organic farming and ecological tourism as well as using the concept of Sufficiency Economy in the business. The outcomes of CSR had been not only improving its image, but also attracting more customers, reducing costs and allowing it to control the quality of organic agricultural products, and making significant impacts on Saplee community in organizing groups and networks of organic production as well as making members learn while participating in their community development. More importantly, the trust which is the basis of social capital among the community members and between the community and Chumphon Cabana Resort also increased significantly.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)