“รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

พัทยา สายหู

บทคัดย่อ

“Known Origin, Unknown Future [of CUSRI]” Keynote Address for 42 Anniversaries of CUSRI

Article Details

บท
บทความพิเศษ (Special Article)