พฤติกรรมการใช้จักรยาน และแนวทางการส่งเสริม การใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

บวร ทรัพย์สิงห์
วิชยา โกมินทร์

บทคัดย่อ

Cycling Behavior and Promoting the Use of Bicycles on Si-Chang Island, Chonburi Province

การศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยานและแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยาน ความพึงพอใจในการใช้จักรยานของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานบนเกาะสีชัง ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยเลือกเก็บข้อมูลจากการสำรวจการใช้จักรยานจากประชาชน และนักท่องเที่ยวในเกาะสีชังรวม 87 คน ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยาน พบว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีรูปแบบการใช้จักรยานที่ต่างกันคือ ประชาชนส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชนที่ใช้จักรยานในระยะสั้นๆ เพื่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่วนมากอยู่ในวัยทำงานใช้เพื่อการท่องเที่ยวและออกกกำลังกายเป็นหลัก แต่ทั้งสองกลุ่มต่างมีความกังวลเรื่องสภาพของถนน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ถนนเหมือนกัน ด้านความพึงพอใจของทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางในประเด็นที่แตกต่างกันตามพฤติกรรมการใช้งานจักรยาน ประชาชนพึงพอใจเรื่องมิตรภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสถานที่ท่องเที่ยวและจุดสนใจ ทั้งนี้ กิจกรรมการปั่นจักรยานที่ประชาชนต้องการคือการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางและออกกำลังกาย ในขณะที่นักท่องเที่ยวต้องการปั่นจักรยานไหว้พระ และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน ประชาชนเห็นว่าควรพัฒนาถนนหรือเส้นทาง และการพัฒนาแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวและจุดสนใจ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าควรมีการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยาน มีการช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีบริการยืมจักรยาน


Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)