จาก ‘กลไกของสังคม’ ถึง ‘โลกสมมติ’: จินตนาการสังคมวิทยาของศาสตราจารย์พัทยา สายหู

Main Article Content

สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

บทคัดย่อ

From ‘Social Mechanics’ to ‘Constructed Worlds’:  Sociological Imagination of Professor Pattaya  Saihoo

Article Details

บท
บทความปริทัศน์ (Review Article)