บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ ภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

นักวิชาการอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

นักวิชาการอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ ภายใน

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางปาริชาต ชิตนุกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย