ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครง กรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้า

Main Article Content

สานิต ฤทธิ์มนตรี

บทคัดย่อ

 


          ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมและกระบวนการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา การออกแบบการวิจัยใช้วิธีการแบบกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเค้าโครงกรอบแนวคิด โครงสร้างเครือข่ายขบวนการประท้วง ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเค้าโครงกรอบแนวคิดและโครงสร้างเครือข่ายของขบวนการประท้วงที่นำไปสู่การกระทำร่วมหมู่  ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสำรวจอิทธิพลของโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการระดมคนเข้าร่วมประท้วง


          ผลการศึกษาพบว่า ขบวนการประท้วงโรงไฟฟ้าใช้กรอบแนวคิดหลายรูปแบบในการระบุที่มาของปัญหาโรงไฟฟ้า การหาทางออกของปัญหา รวมถึงการสร้างยุทธศาสตร์  ยุทธวิธีและการกำหนดเป้าหมายเพื่อคัดค้าน  รวมถึงการสร้างเหตุผลในการชักจูงคนเข้าร่วมประท้วง  การวิเคราะห์โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมพบว่า กลุ่มผู้ประท้วงแตกออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงร่องรอยความขัดแย้งในเรื่องยุทธวิธีในการระดมคนเข้าร่วมและเป้าหมายของขบวนการ นอกจากนี้ขบวนการประท้วงมีการใช้สายสัมพันธ์แบบหลวมในการแสวงหาและขยายเครือข่ายพันธมิตร หาข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกรอบแนวคิดในการชักจูงคนเข้าร่วม ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมร่วมหมู่มากขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นบทบาทและความสำคัญของกรอบแนวคิดในการชักจูงคนเข้าร่วมประท้วง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับเครือข่ายทางสังคม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Baldassari, D. & Diani, M. (2007). The integrative power of civic networks. Americal journal of sociology, 113 (3), 735 – 780.

Benford, R. (1993). Frame dispute within the nuclear disarmament movement. Social forces 71 (1), 677-701.

Benford, R. & Snow, D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. Annual review of sociology, 26, 611-639.

Borgatti, S., Everett, M. & Freeman, L. (2002) . Ucinet for windows: Software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Carroll, W. & Ratner, R. (1996). Master framing and cross-movement networking in contemporary social movements. The sociological quarterly, 37, 601-625.

Diani, M. (2002). Network analysis. in B. Klandermans & S. Staggenborg (Eds.), Methods of movement research. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Diani, M. (2003a). Introduction: social movements, contentious actions, and social networks:
‘From Metaphor to Substance’? in M. Diani & D. McAdams (Eds.), Social movements and networks: Relational approaches to collective action. Oxford: Oxford University Press.

Diani, M. (2003b). Networks and social movements: A research program. in M. Diani & D. McAdams (Eds.), Social movements and networks: Relational approaches to collective action. Oxford: Oxford University Press.

Diani, M. (2015). The Cement of civil society: Civic networks in local setting. Oxford: Oxford University Press.

Diani, M. & McAdam, D. (2003). Social movements and networks: Relational approaches to collective action. Oxford, UK: Oxford University Press.

Emstson, H., Sorlin S., & Elmqvist, T. (2008). Social movements and ecosystem services: the role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm. Ecology and society, 13 (2): 39. Retrieved from https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art39/

Forsyth, T. (2001). Environmental social movement in Thailand: how important is class? Asian journal of social science, 29 (1). 35-51.

Forsyth, T. (2002). Environmental social movements in Thailand: a critical assessment. Asian review, 15. 106-127.

Gerhards, J. & Rucht, D. (1992). Mesomobilization: organizing and framing in two protest campaigns in West Germany. American journal of sociology, 98, 555-95.

Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper Colophon.
Johnston, H. & Noakes, J. (2005). Frames of protest: Social movements and the framing perspective. Oxford: Rowman.

Klandermans, B. (1988). The formation and mobilization of consensus. in Klandermans, B., Kriesi, H., & Tarrow, S. (eds.) From structure to action: Comparing social Movement research across cultures. Greenwich, CT: JAI Press, pp. 173–196.

Mische, A. (2003). Cross-talk in movements: reconceiving the culture-network link. In M. Diani & D. McAdams (Eds.), Social movements and networks: Relational approaches to collective action (pp. 258-280). Oxford, UK: Oxford University Press.

Missingham, B. (2003). The Assembly of the poor in Thailand. Chiang Mai: Silkwormbook.

Passy, F. (2003). Social movements do matter. But how? in M. Diani & D. McAdams (Eds.), Social movements and networks: Relational approaches to collective action. Oxford: Oxford University Press.

Prell, C. (2012). Social network analysis: History, theory & methodology. Thousand Oaks: Sage Publishing.

Rucht, D. 2002. Mobilization against Large Techno-Industrial Projects: A Comparative Perspective. Mobilization, 7 (1): 79 – 95.

Saunders, C. (2007). Comparing environmental movement networks in periods of latency and visibility. Graduate journal of social science, 4 (1): 109-139.

Saunders, C. (2013). Environmental networks and social movement theory. London : Bloomsbury.

Scott, J. (2013). Social network analysis: A handbook. (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publishing.

Snow, D. & Benford, R. (1988). Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization. International social movements research, 1,197-217.

Snow, D., Soule, S.& Kriesi, H. (2007). The blackwell companion to social movements. Oxford: Blackwell Publishing.

Snow, D.,Benford, R., McCammon, M., Hewitt,L. & Fitzgerald, S. 2014. The mergence, development, and future of the framing perspective: 25+ years since ‘Frame Alignment.’ Mobilization: An international quarterly 19: 489–512.

Snow, D., Vliegenthart, R. and Ketelaars, P. 2019. The framing perspective on social movements: Its conceptual roots and architecture. in The wiley blackwell companion to social movements edited by David, S., Sarah, S., Kriesi, H., & McCammon, H. Oxford: Wiley Blackwell.

Somchai Phatharathananunth. (2006). Civil society and democratization. Copenhagen: NIAS Press.

Stekelenburg, J. & Klandermans, B. (2013). The social psychology of protest. in Current Sociology, 61 (5-6): 886 – 905.

Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press.