การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่เพื่อพัฒนาหลาดหน้าวัดพระมหาธาตุ : กรณีศึกษาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช New Public Service Management to develop the market in front of Wat Phra Mahathat : Case Study of Nakhon Si Thammarat City Municipality.

Main Article Content

Thussaneeya

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่เพื่อพัฒนาหลาดหน้าวัดพระมหาธาตุ : กรณีศึกษาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาหลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คำว่า “ตลาด” คนใต้เรียกว่า “หลาด” และเป็นตลาดกลางคืน “Phrathat Night Market” ซึ่งเป็นคำเรียกตามสำเนียงทางใต้ จึงเป็นที่มาของชื่อ “หลาดหน้าพระธาตุ” โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาการจัดบริการพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และแนวทางการจัดบริการสาธารณะ เพื่อเป็นการพัฒนา “หลาดหน้าพระธาตุ” อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาที่จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้สัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ผลการศึกษา พบว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช การจัดบริการพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า การจัดเก็บขยะ การดูแลความปลอดภัย การอำนวยการสุขาเคลื่อนที่ที่มีการจัดบริการให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งการจัดการบริการสาธารณะสอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000 p.554) แนวทางการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก คือ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ในการบริการสาธารณะท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย