การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)

Authors

  • พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศิริพร สัจจานันท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ฐิติมา โห้ลายอง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • อภิญญา วนเศรษฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

Protection of Agricultural Land, Nonthaburi Durian, Nonthaburi Province

Abstract

The objectives of this research were to: 1) analyze the needs of durian farmer, situations and other related factors determining the change and the trend in the land usage for durian cultivation in Nonthaburi province; 2) study the government policy and measures in preservation, rehabilitation and protection for the land usage for durian cultivation and 3) study various appropriate policies and measures in protection and preservation for durian land usage.

The research was based on qualitative analysis. The target group was focused on the durian growing farmers in Nonthaburi Province. The key-informant of 309 farmers were selected by stratified random sampling. Various research methodologies were employed including interviews from the field survey including government officials, and the village philosophers academicians, Focus group technique was also undertaken. Various secondary sources were also collected. These were to be mapping for various scenario analysis.

Results of the study were shown that:

  • Most farmers still have the need for conservation planting durian. Although it is less profitable to grow durian, they will continue to do this. The future prospects of planting durian was on decline. Three major reasons were as follows. (1) Younger generation tended not to be interested in engaging in this occupation. (2) The high price of land was not worth enough it to use the land to grow durian, and (3) the lack of serious support from the government.
  • The government's measures to promote the conservation and restoration of the durian growers have taken more clearly after the heavy flood took place in 2011. It was operating under the initiative of HRH Princess Sirindhorn. The implementation of the mission were strengthened by the cooperation of various sectors including Ministry of Agriculture and Cooperatives, local authorities, representatives from NGO, These led to the establishments of various Durian Conservation groups in every districts of Nonthaburi Provinces, in order to expanding network of learning and acting as help center and receiving suggestion to government sector. These measures will be more strengthening durian preservation.
  • Various concretes of policies and measures to durian land preservation should be implemented including pilot project by zoning initiated by local community by volunteer in the project, together with offering incentives for durian farmers such as tax measures, reducing cost of production, and the advice of efficient technique of production. If successful, the protection of agricultural land should be expanded.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] กรมพัฒนาที่ดิน. (2559). ประเภทการใช้ที่ดินในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2559, จาก http://www1.ldd.go.th/web_OLP/Lu_55/Lu55_C/nonthaburi55.htm
[2] สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี. (2559). ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://www.nonthaburi.doae.go.th/datakasetnon.html
[3] สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี. (2559). ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ปี 2557. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://www.nonthaburi.doae.go.th/statisticss/statistic57.pdf
[4] เรืองยศ ทองโศภิณ. (2553). ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
[5] สถิตพงศ์ สุดชูเกียรติ. (2550). การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
[6] อารียา มนัสบุญเพิ่มพูน. (2552). โครงการศึกษาทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยและต่างประเทศ. ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Downloads

Published

2018-08-17

How to Cite

อุยยานนท์ พ., สัจจานันท์ ศ., โห้ลายอง ฐ., & วนเศรษฐ อ. (2018). การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 10(19, January-June), 88–101. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/140746