วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Published: 2019-08-27

A DEVELOPMENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT MODEL TO EDUCATIONAL MANAGEMENT QUALITY AT BANKUANSRA SCHOOL UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3

อัญชิษฐา เกิดเรือง, วิโรจน์ พรหมสุด, สำเริง จันชุม

1-9

A DEVELOPMENT OF BRAIN – BASED LEARNING MODEL FOR EARLY CHILDHOOD UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4

วาสนา สุทิน, มะลิวัลย์ โยธารักษ์, วันฉัตร ทิพย์มาศ

10-18

BIRD'S NEST : THE WISDOM OF PROCESSED BIRD'S NEST BEVERAGE PRODUCTS TO PROMOTE THE MARKET. A CASE STUDY COMMUNITY ENTERPRISE BAAN PENG- ARD MOO 11 TAMBONFAHLAMI, PAK PHAYUN DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE

ภัทราพร สุวรรณภูมิ, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, เดโช แขน้ำแก้ว

19-33

A STUDY ON QUALITY OF LIFE PROMOTION ACTIVITIES FOR THE ELDERS ON ELDERLY CLUB, LAK CHANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, CHANG KLANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

พระเศวตฉัตร กิตฺติปญฺโญ, สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, ลัญจกร นิลกาญจน์

34-44

AN APPROACH TO THE DEVELOPMENT THESTUDENT SUPPORT SYSTEM ACCORDING TO THE BRAHMAVIHARA UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

สุลาลัย ทองดี, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่, บุญเลิศ วีระพรกานต์

45-53