วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เนื้อหาสาระของบทความยังคงเนื้อหาสาระที่หลากหลายเช่นเคย ซึ่งประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งปัจจุบันวารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการปรับปรุงรูปแบบ และประเด็นหลักเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อรองรับการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) และเพื่อให้คุณภาพของบทความเป็นไปตามเงื่อนไข และกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-06-30

A STUDY OF WOMEN HOLD TAKING UPOSATHASILA WHICH ARE APPEARED IN BUDDHIST COMMENTARY (ATHAKATHA DHAMMAPADA)

พระครูสมุห์กฤตภาส สุกิจฺโจ, พระครูโกศลอรรถกิจ ., พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี, อุทัย เอกสะพัง

21-31

AN ANALYTICAL STUDY OF ENLIGHTENMENT OF BANDHITA SAMANERA

พระมหาวชิราวุฒิ วชิรเมธี, สิทธิโชค ปาณะศรี, สวัสดิ์ อโณทัย

32-43

AN ANALYTICAL STUDY OF BELIEFS ON GODS (PHRAPHUMI)OF THAI BUDDHISTS IN KHLONG HAE SUB – DISTRICT HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

พระอาทิตย์ อินฺทภตฺติโก, พระครูวิจิตรศีลาจาร ., พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ, อุทัย เอกสะพัง

44-56

A COMPARATIVE STUDY OF THE MEDITATION IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURE AND YOGA SUTRA SCRIPTURE

พระวิษณุ อรุโณ, พระครูโกศลอรรถกิจ ., อุทัย เอกสะพัง

57-69

AN ANALYTICAL STUDY ON METHOD OF PROPAGATION OF BUDDHISM AS APPEARED IN THE ATTHAKATHA DHAMMAPADA

พระมหาศักย์ศรณ์ คุณปญฺโญ, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., สวัสดิ์ อโณทัย

70-84