การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับธุรกิจให้บริการที่พักแรม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้แต่ง

  • ธนัญญา วันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • วรรณิกา สินธรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • นงลักษณ์ จิ๋วจู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสำคัญ:

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ, ธุรกิจให้บริการที่พักแรม, เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับธุรกิจให้บริการที่พักแรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจให้บริการที่พักแรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวน 102 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสรุปผลเชิงเหตุเชิงผลในรูปแบบบรรยายและการทดสอบสมมติฐานทางเดียว โดยใช้สถิติ Binomial Test

 

 

          จากการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการที่พักแรม จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ภาพรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น 2 ด้าน โดย ภาพรวมด้านรายได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.28 โดย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประเภทและขนาดของธุรกิจไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้รายได้ของธุรกิจจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น บางธุรกิจมีรายได้ลดลงจากเดิมหรือไม่มีรายได้ในช่วงการเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านค่าใช้จ่าย มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.98 เรื่องที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ การจ่ายค่าจ้างแรงงานพนักงาน รองลงมาคือการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความปลอดภัย การจ่ายหนี้สินและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31