ชุดผ้าเมืองล้านนา: การศึกษาพัฒนาการเครื่องแต่งกายพื้นเมือง และการใช้ภาพแทนตัวตนของคนภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • ชัยวัฒน์ ปะสุนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

เครื่องแต่งกาย, ชุดผ้าเมือง, ภาพแทน, ภาคเหนือ, ล้านนา

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาพัฒนาการเครื่องแต่งกายพื้นเมือง และการใช้ภาพแทนตัวตนของคนภาคเหนือ แนวคิดในการศึกษาสัมพันธ์กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิและหลักฐานทุติยภูมิ วัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การศึกษาเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชาวล้านนา การศึกษาจุดเริ่มต้นของชุดผ้าเมืองและอิทธิพลทางความคิดเมืองจากเชียงใหม่ การศึกษาพัฒนาการของชุดผ้าเมืองแต่ละช่วงสมัย และการศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อชุดผ้าเมือง ผลการศึกษาพบว่าชุดผ้าเมืองถือกำเนิดในช่วงทศวรรษ 2500 จากชุดหม้อห้อมมาสู่ชุดผ้าเมือง โดยปรับรูปแบบจากความเห็นพ้องของสมาชิกในสังคม

ภาคเหนือ บทความนี้จึงนำไปสู่ความเข้าใจการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นถิ่น และพลวัตของเครื่องแต่งกายของคนในภาคเหนือ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31