การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

Main Article Content

ศรัทธาชัย แก้วกงพาน
ปณัทพร เรืองเชิงชุม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียมและเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม จำนวน 140 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสูญเปล่า และปัจจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 คือ 1. ปรับใช้เรียลไทม์เซนเซอร์เทคโนโลยีในเครื่องจักร เพื่อควบคุมการผลิตจากส่วนกลาง 2. ติดตั้งเซนเซอร์เทคโนโลยีจำแนกสินค้าอัตโนมัติร่วมกับการปรับปรุงแผนผังการผลิตและแผนผังคลังสินค้า 3. ติดตั้งระบบ 5 จี เพื่อรองรับการส่งข้อมูลผ่านทางระบบคลาวด์คอมพิวติง  และ 4. การปรับใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติงกับส่วนกลางการผลิตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการผลิต ผลจากการปรับปรุงพบว่า ปริมาณการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 1,400  ชุดต่อวัน ทำให้สามารถเพิ่มอัตรากำไรถึง ร้อยละ 25

Article Details

บท
Research article

References

จักรกฤช ยั่งยืน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม. (2559). การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นด้วยแนวคิดลีนของบริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด จังหวัดระยอง. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 10(12), 1-18.

ธีรชาติ คงสมัย และ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์. (2564). มุมมองของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ด้านความพร้อมของบริษัทในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10(1), 1-22.

ฝ่ายบัญชี ธุรกิจผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม. (2565). ข้อมูลการผลิตและรายงานงบกำไรขาดทุน. ขอนแก่น:บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริค.

พุฒิชาด ลันคำ. (2564, 25 มิถุนายน). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: ธุรกิจก่อสร้าง. https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/Construction-Materials/IO/io-construction-materials-21

สุวรรณา พลภักดี. (2564). การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด. Ladkrabang Engineering Journal, 38(3), 77-90.

Agus, A., & Hajinoor, M. S. (2012). Lean production supply chain management as driver towards enhancing product quality and business performance: Case study of manufacturing companies in Malaysia. International Journal of Quality & Reliability Management, 29(1), 92-121.

Arunagiri, P., & Gnanavelbabu, A. (2014). Identification of major lean production waste in automobile industries using weighted average method. Procedia Engineering, 97, 2167-2175.

Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International Journal of Information and Communication Engineering, 8(1), 37-44.

Buer, S. V., Strandhagen, J. O., & Chan, F. T. (2018). The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. International Journal of Production Research, 56(8), 2924-2940.

Chiarini, A., & Kumar, M. (2021). Lean Six Sigma and Industry 4.0 integration for Operational Excellence: Evidence from Italian manufacturing companies. Production Planning & Control, 32(13), 1084-1101.

Chiarini, A., Baccarani, C., & Mascherpa, V. (2018). Lean production, Toyota Production System and Kaizen philosophy: A conceptual analysis from the perspective of Zen Buddhism. The TQM Journal, 30(4), 425-438.

Cronbach, L. J. (2004). My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and Psychological Measurement, 64(3), 391–418.

Dombrowski, U., Richter, T., & Krenkel, P. (2017). Interdependencies of Industrie 4.0 & lean production systems: A use cases analysis. Procedia Manufacturing, 11, 1061-1068.

Drath, R., & Horch, A. (2014). Industrie 4.0: Hit or hype? [industry forum]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 8(2), 56-58.

Fatorachian, H., & Kazemi, H. (2018). A critical investigation of Industry 4.0 in manufacturing: theoretical operationalisation framework. Production Planning & Control, 29(8), 633-644.

Fettermann, D. C., Cavalcante, C. G. S., Almeida, T. D. D., & Tortorella, G. L. (2018). How does Industry 4.0 contribute to operations management?. Journal of Industrial and Production Engineering, 35(4), 255-268.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Frank, A. G., Mendes, G. H. S., Ayala, N. F., & Ghezzi, A. (2019). Servitization and Industry 4.0 Convergence in the Digital Transformation of Product Firms: A Business Model Innovation Perspective. Technological Forecasting and Social Change, 141, 341-351.

Gilchrist, A. (2016). Industry 4.0: The industrial internet of things. Springer: Heidelberg.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Uppersaddle River, New Jersey: Pearson Education International, Inc.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

Jeschke, S., Brecher, C., Meisen, T., Özdemir, D., & Eschert, T. (2017). Industrial internet of things and cyber manufacturing systems, in Jeschke, S., Brecher, C., Song, H. and Rawat, D. B. (Eds), Industrial Internet of Things. Springer: Heidelberg (pp. 3-19).

Khanchanapong, T., Prajogo, D., Sohal, A. S., Cooper, B. K., Yeung, A. C., & Cheng, T. C. E. (2014). The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. International Journal of Production Economics, 153, 191-203.

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4thed.). New York: Guilford Press.

Kolberg, D., Knobloch, J., & Zühlke, D. (2017). Towards a lean automation interface for workstations. International Journal of Production Research, 55(10), 2845-2856.

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.

Liao, Y., Deschamps, F., Loures, E. D. F. R., & Ramos, L. F. P. (2017). Past, present and future of Industry 4.0-a systematic literature review and research agenda proposal. International Journal of Production Research, 55(12), 3609-3629.

Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005

Meredith, J. R., & Shafer, S. M. (2013). Operation management. Singapore: John Wiley & Sons.

Mourtzis, D. (2022). Introduction to cloud technology and Industry 4.0. In Design and Operation of Production Networks for Mass Personalization in the Era of Cloud Technology (pp. 1-12). Elsevier: Amsterdam, Netherlands.

Mrugalska, B., & Wyrwicka, M. K. (2017). Towards lean production in industry 4.0. Procedia Engineering, 182, 466-473.

Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. (2018). Fortune favors the prepared: How SMEs approach business model innovations in Industry 4.0. Technological Forecasting and Social Change, 132, 2-17.

Riezebos, J., Klingenberg, W., & Hicks, C. (2009). Lean production and information technology: Connection or contradiction?. Computers in Industry, 60(4), 237-247.

Rossini, M., Costa, F., Tortorella, G. L., & Portioli-Staudacher, A. (2019). The interrelation between Industry 4.0 and lean production: an empirical study on European manufacturers. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 102(9), 3963-3976.

Sanders, A., Elangeswaran, C., & Wulfsberg, J. P. (2016). Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3), 811-833.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. New York: Psychology Press.

Schütze, A., Helwig, N., & Schneider, T. (2018). Sensors 4.0–smart sensors and measurement technology enable Industry 4.0. Journal of Sensors and Sensor systems, 7(1), 359-371.

Shahin, M., Chen, F. F., Bouzary, H., & Krishnaiyer, K. (2020). Integration of Lean practices and Industry 4.0 technologies: smart manufacturing for next-generation enterprises. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 107(5), 2927-2936.

Siguaw, J. A., & Diamantopoulos, A. (2000). Introducing Lisrel: A guide for the uninitiated. Introducing LISREL, 1-192.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental designs using ANOVA (pp. 724). Belmont, CA: Duxbury Press.

Taherdoost, H. (2019). What is the best response scale for survey and questionnaire design; review of different lengths of rating scale/attitude scale/Likert scale. International Journal of Academic Research in Management, 8(1), 1-10.

Taj, S., & Morosan, C. (2011). The impact of lean operations on the Chinese manufacturing performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 22(2), 223-240.

Thoben, K. D., Wiesner, S., & Wuest, T. (2017). “Industrie 4.0” and smart manufacturing-a review of research issues and application examples. International Journal of Automation Technology, 11(1), 4-16.

Tortorella, G. L., Giglio, R., & Van Dun, D. H. (2019). Industry 4.0 adoption as a moderator of the impact of lean production practices on operational performance improvement. International Journal of Operations & Production Management, 39(6/7/8), 860-866.

Tortorella, G. L., Miorando, R., Caiado, R., Nascimento, D. & Portioli Staudacher, A. (2018). “The mediating effect of employees’ involvement on the relationship between Industry 4.0 and operational performance improvement”, Total Quality Management & Business Excellence. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1532789

Wan, J., Cai, H., & Zhou, K. (2015, January). Industrie 4.0: enabling technologies. In Proceedings of 2015 international conference on intelligent computing and internet of things (pp.135-140). https://doi.org/10.1109/ICAIOT.2015.7111555

Wang, S., Wan, J., Li, D., & Zhang, C. (2016). Implementing smart factory of industrie 4.0: an outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(1), 1-10.

Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941-2962.

Zuehlke, D. (2010). SmartFactory—Towards a factory-of-things. Annual Reviews in Control, 34(1), 129-138.