NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences prepared to publish research results are valuable to those who are interested and mediate the progress report. And the exchange of ideas knowledge related to the Humanities and Social Sciences. It is scheduled to be released each year in December. 

ISSN : 2408-1671 (Print)

ISSN : 2651-0677 (Online)

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2022-10-12

เรียน ผู้แต่งบทความ

วารสารฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ แต่เนื่องจากวารสารในฉบับที่ 10 ซึ่งจะออกเผยแพร่ใน เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบทความครบตามที่กำหนดไว้แล้ว ทางวารสาร ฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอปิดรับบทความ (ชั่วคราว) ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.65 เป็นต้นไป

วารสารฯ มีความยินดีรับพิจารณาหากท่านยังต้องการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับหน้า คือ ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 โดยจะเปิดรับบทความอีกครั้งประมาณช่วงเดือนเมษายน 2566 (หากเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบในระบบ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือหากท่านต้องการให้ทางวารสารแจ้งข่าวการเปิดรับไปยังท่านโดยตรงสามารถแจ้ง email หรือหมายเลขโทรศัพท์กลับมายังช่องทางนี้ได้)

สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรือกาศ ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 จะมีการปรับปรุงข้อกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบทความใหม่ บทความที่ส่งมาเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์จึงต้องมีการปรับรูปแบบบทความที่ส่งมาพิจารณาตามรูปแบบใหม่ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าก่อนการเปิดรับบทความ

* หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 08 1647 3595 (นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์)
** หรืออีเมล aimmarat@rtaf.mi.th

Vol. 9 (2021): Year 9 December 2021

บทบรรณาธิการ

           สถานการณ์แวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 เป็นละรอกที่ 3 ทำให้ภาครัฐต้องเร่งจัดหาวัคชินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาขน  เอกชนและบุคคลทั่วไปต้องมีการปรับตัวอย่างมากมีการปิดตัวลงของบริษัท ห้างร้าน พนักงานลูกจ้างถูกเลิกจ้าง เกิดภาวการณ์ง่างงานทั่วทั้งประเทศ และยังต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูง แต่ในสถานการณ์อันวิกฤตินี้ เรายังคงได้เห็นความเอื้ออาทร และน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันในยามนี้ มีหน่วยงาน องค์การภาคเอกชน แม้กรัทั่งส่วนบุคคลได้ออกมาให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับตัวทางการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาไม่ต้องหยุดชะงักการเรียนการสอนจึงได้มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การเรียนทางไกล ทำให้การวิจัยยังคงเป็นแหล่งรวมความรู้และนวัตกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ผ่านการคัดกรอง มาแล้วและนำไปต่อยอดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบการเผยแพร่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ บทความที่ดำเนินการเสร็จครบทุกกระบวนการ จะได้รับการเผยแพร่ไปก่อน แต่จำกัดจำนวนบทความภายในเล่ม อยู่ที่ 13 บทความ  และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ยังอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  (ศูนย์ TCI) รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งในการจัดพิมพ์ยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งยังตอบสนองต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมทั้งการขอเข้าดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ จะช่วยจุดประกายทางความคิดที่ส่งผลต่อการปรับบรรทัดฐานการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องตื่นตัวตลอดเวลา สุดท้ายนี้จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ เป็นอย่างสูง และเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณ

                                                 นาวาอากาศเอกหญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี

                                                                         บรรณาธิการ

Published: 2021-06-01

View All Issues

NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences has been published on a continuous basis since B.E.2555 (A.D.2012).  It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI 2) as being in the Second Group of Journals in Humanities and Social Sciences.

Purpose:

          To publish and disseminate academic articles in humanities and social sciences including those in the fields of social sciences, business , management , accounting, arts, humanities, education and other related fields for academics, researchers, instructors, students and the general public.  


Scopes:

1.  Scope of contents comprises the fields of Social Sciences, Business , Management , Accounting, Arts, Humanities, Education and Other related fields.

2.  Types of academic work comprise Research Article and Academic Article.

3.  Languages of academic work: Articles written in either Thai or English languages are accepted for publication.


Frequency of Publication: It is scheduled to be released each year in December. (ฺBoth the book and online)


Reviewing Policy: Any manuscript to be accepted for publication must have been reviewed and approved by at least two peer reviewers in that particular field or related fields. The Journal has a double-blind peer review policy which means that neither the peer reviewer nor the author knows the identity of each other.