บทบรรณาธิการ

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายเรืออากาศ ฉบับที่ 11 ได้จัดเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยจำนวน 7 บทความ โดยฉบับนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและรูปแบบของบทความให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกวิชาการในยุคปัจจุบันและมาตรฐานสากลของการจัดทำวารสาร เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินบทความและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดเพื่อประโยชน์ของสังคมในมิติต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วารสารยังคงดำเนินการต่อไป

  กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและได้รับการจัดระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น และจะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างแน่วแน่

นาวาอากาศเอกหญิง     
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์)
                  บรรณาธิการ

Published: 2023-12-29