สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการจัดทำวารสาร กสทช. (NBTC Journal) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือนิเทศศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศต่อไป

Vol. 5 No. 5 (2021): December 2021

Published: 2021-11-25

View All Issues