แนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครู

  • SAIFON SONGSIENGCHAI มหาวิทยาลัยบูรพา
  • PUNWALAI KEWARA มหาวิทยาลัยบูรพา
  • DENCHAI PRABJANDEE มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: การปฏิบัติการสอน, แนวทางการสื่อสาร, ความสามารถในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, นักศึกษาครู

บทคัดย่อ

หลักสูตรการศึกษาของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครู ซึ่งพบว่า นักศึกษาครูยังขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าแนวทางการสื่อสารพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาครูในการฝึกปฏิบัติการสอน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจำนวน 12 คนที่เป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยการสังเกตการสอนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 ครั้งในระหว่างภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2560 โดยใช้บันทึกภาคสนามและแบบรายงานผลการใช้แนวทางการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเทคนิคการให้รหัสและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อเข้าถึงทฤษฎีรากฐาน ผลการวิจัยพบว่าหลักปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารได้ปรากฏ และแนวทางการสื่อสารถูกนำมาใช้ในการสังเกตการสอนในห้องเรียนในรูปแบบของการให้ผลสะท้อนกลับเชิงบวก และการให้ผลสะท้อนกลับเชิงติชม โดยใช้ร่วมกับเทคนิคที่หลากหลาย เช่น การละลายพฤติกรรม และการควบคุมลักษณะน้ำเสียงในขณะให้ผลสะท้อนกลับ นอกจากนี้พี่เลี้ยงต้องมีความสามารถในการให้ผลสะท้อนกลับ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาครู

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Adnyani, D. P. (2015). Professional development for pre-service teacher: A case study of professional development program for pre-service teacher in State University in Central Indonesia. Master Thesis, Department of Education, Stockholms University.

Ambrosetti, A. (2014). Are you ready to be a mentor? Preparing teachers for mentoring pre-service teachers. Australian Journal for Education, 39(6), 30-42.

Anderson, E. M., & Shannon, A. L. (1988). Towards a conceptualization mentoring. Journal of Teacher Education, 39(1), 38-42.

Aravani, E. (2015). Protocols for online teaching of Thucydides: The ‘final word’ case study. Journal of Education and Practice, 6(2), 35-44.

Australian National Schools Network & Coalition of Essential Schools (USA). (2001). The heart of teaching: How we can use student work to strengthen our professional practice. Lindfield, NSW : ANSN.

Bozeman, B., & Feeney, M. (2007). Toward a useful theory of mentoring: A conceptual analysis and critique. Administration and Society, 39(6), 719-739.

Brady, J., & Broadbent, C. (2007). The academic mentor: A new vision of secondary pre-service teacher education in Canberra. In The Fourth International Conference on Catholic Educational Leadership: Directions for Catholic Educational Leadership in the 21st Century, Sydney, Australia.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.

Canfield, M. (2011). Field notes on science & nature. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Clutterbuck Associates. (2019). The skills and tools required by a mentor. Retrieved, June 14, 2019, from https://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/575eca 2d9a6a10-anintroductiontoenterprisementoring.pdf

Criado, R., & Sanchez, A. (2009). English language teaching in Spain: Do textbooks comply with the official methodological regulations? A sample analysis. International Journal of English Studies, 9(1), 1-28.

Easton, L. B. (2009). Protocols for professional learning: Chapter 3. Protocols for Examining student work. Retrieved June 14, 2019, from https://www.ascd.org/publications/books/ 109037/chapters/Protocols-for-Examining-Student-Work.aspx

Easton, L.B. (2002). How the tuning protocol works. Education Leadership, 59(6), 28-30.

Eisenchlas, S. (2010). Conceptualising “communication” in foreign language instruction. Babel,44 (2), 13-21.

Gerena, L., Glaser, D., & Keiler, L. (2010). Using a tuning protocol (TP) as a means to improve college students’ reflective practice. Higher-level critical thinking, and communication skills. In iCERi 2009 Proceedings (pp. 3186-3195). Spain: IATED.

Heeralal, P. J. H. (2014). Mentoring needs of pre-service teachers during teaching practice. A case study at a South African university. Journal of Educational and Social Research, 4(1), 511-515.

Kalanzadeh, G., Mirchenari, N., & Bakhtiarvand, M. (2013). Perceived problems in using Communicative language teaching (CLT) by EFL Iranian teachers. Retrieved June 14, 2019. from https:// www.researchgate.net/publication/216650377_Perceived_Problems_in_Using_Communicative_Language_Teaching_CLT

Keamy, K. & Selkrig, M. (2013). The effectiveness of protocols when pre-service teachers engage in online collaborations: An exploration. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 103-117.

Kim, S. Y., & Kim, J. H. (2004). When the learner becomes a teacher: Foreign language teaching anxiety as an occupational hazard. English Teaching, 59(1), 165-186.

Krashen, S. D. (2003). Dealing with English fever. Retrieved June 14, 2019, from https://www. sdkrashen.com/articles/fever/index.html

Kwon, Y. (2017). A study of Thai teachers’ perceptions toward the implementation of Communicative Language Teaching of English. HRD Journal, 8(1), 114-125.

Linde, L. (2019). Listening & communication skills for mentors. Retrieved June 14, 2019, from https ://media.almabaseapp.com/576/uploads/b5b30d0d33be4d43bff39e9100be8978.pdf

Littlewood, W. T. (1981). Communicative language teaching: An introduction. Cambridge : Cambridge University Press.

Lord, P., Atkinson, M., & Mitchell, H. (2008). Mentoring and coaching for professionals: A study of the research evidence. London : NFER/TDA.

MacDonald, J. P., Mohr, N., Dichter, A., & MacDonald, E. C. (2015). The power of protocols: An educator’s guide to better practice (3rd ed.). New York : Teachers College Press.

Moussaid, R., & Zerhouni, B. (2017). Problems of pre-service teachers during the practicum: An analysis of written reflections and mentor feedback. Arab world English Journal, 8(3), 135-153.

Nieuwerburgh, C. V. (2012). Coaching in education: Getting better results for students, educators, and parents. London : Karnac.

Paulsen, H. T., Clark, K. T., & Anderson, G. R. (2016). Using the tuning protocol (TP) to generate peer feedback during student teaching lesson plan development. Journal of Agricultural Education, 57(3), 18-32.

Ping, L. (n.d.). Creating an atmosphere conductive to English learning. Retrieved June 14, 2019, from https://www.celea.org.cn./pastversion/lw/pdf/liping.pdf

Queensland Government. (2012). Queensland government: Education. Retrieved June 14, 2019, from https://find.search.qld.gov.au/s/search.html?profile=education&query=coaching+and+men toring+model&collection=qld-gov&form=simple&x=10&y=9

Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching today. New York : Cambridge University Press.

Rogerson, J. & Dodd, B. (2005). Is there an effect of dysphonic teachers' voices on children's processing of

spoken language? Journal of Voice, 19(1), 47-60.

Savignon, S. (1998). Communicative competence: Theory and classroom practice (2nd ed.). New York : McGraw-Hill.

Smith, P., & West-Burnham, J. (1993). Mentoring in the effective school. Essex : Redwood Books.

White, S. (2001). Autoethnography as reflexive inquiry: The research act as self-surveillance. In I. Shaw, & N. Gould (Eds.), Qualitative research in social work (pp. 100-115). London : Sage.

Yilmaz, C. (2018). Pre-service teachers’ attitudes towards Communicative Language Teaching in EFL context. International Journal of Educational Sciences, 21(1-3), 101-111.

เผยแพร่แล้ว
2020-01-01
ประเภทบทความ
บทความวิจัย