การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง

  • วิวัฒน์ ฤทธิมา 0857926594
  • วิลาสินี ธนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • อานุช ศีรีรัฐนิคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสำคัญ: การบริหารจัดการที่ดินทำกิน, พื้นที่ป่าอนุรักษ์, พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและลักษณะของการบริหารจัดการที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และ 3) เสนอรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินทำกินและรูปแบบแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เลือกแบบเจาะจง ครั้งละ 175 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการดำเนินเวที จำนวน 17 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจำแนกและจัดระบบข้อมูล

            ผลการวิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์คือ ประชาชนเข้าแผ้วถางพื้นที่ป่าและตั้งถิ่นฐานก่อนที่ภาครัฐจะกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชน โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีมาตรการชะลอการบริหารจัดการที่ดินและสร้างความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย และปรับระบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สำหรับรูปแบบการบริหารคือ การปลูกต้นไม้กันแนว การปลูกพืชตามวิถี และการปลูกพืชตามลักษณะที่ดิน ในส่วนรูปแบบการแก้ไขปัญหาคือ การจัดทำแนวเขตของที่ดินทำกิน และการรับรองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Department of Lans, Ministry of Interior. (2015). The land code Act BE 1954. Bangkok : Ministry of Interior. (In Thai)

Government Gazette. (1992). Wildlife Preservation and Protection Act B. E. 1992. Vol. 109, Sec. 15, 28 Febuary 1992. (In Thai)

Government Gazette. (2010). Order of the National Council for Peace and Order No. 64/2014 on suppress and stopping the encroachment and destroy of forest resources. Vol. 131, 115 ngor Special, 11 June 2010, p. 3. (In Thai)

Government Gazette. (2010). Rule of the Prime Minister’s Office on the Arrangement of Community Deeds, 2010. Vol. 127, 73 ngor Special, 11 June 2010, pp. 1-4. (In Thai)

Government Gazette. (2017). Constitution of the Kingdom of Thailand B. E. 2017. Vol. 134, Sec. 40 Kor, 6 April 2017, pp. 1-19. (In Thai)

Land Reform Committee. (2011). Land: Problems, causes and guidelines for fair allocation. Bangkok : Land Reform Committee. (In Thai)

Ministry of Natural Resource and Environment. (2014). Master plan for solving the problem of destruction of forest resources State land invasion And sustainable management of natural resources. Bangkok : Support fund, Royal Thai Army College. (In Thai)

National Council for Peace and Order. (2014). Order No. 66/2014, additional agencies for the suppression Stop the invasion and destroy forest resources. And temporary operating policies in current circumstances. Retrieved July 8, 2018, from http://www.library.coj.go.th/ Info/41400?c=864154228 (In Thai)

National Reform Council. (2015). Reform Agenda 25: Resource Management System: Natural Resource and Environmental Management System. Bangkok : The Secretariat of The House of Representatives. (In Thai)

Office of the Council of State. (1938). National Parks Act BE 1938. Bangkok : Office of the Council of State. (In Thai)

Office of the Council of State. (1941). Forest Act B.E. 1941. Bangkok : Office of the Council of State. (In Thai)

Office of the Council of State. (1961). National Parks Act BE 1961. Bangkok : Office of the Council of State. (In Thai)

Office of the Council of State. (1964). National Reserved Forests Act, B. E. 1964. Retrieved July 8, 2018, from https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/%E0%B8%9B27-20-9999-update.pdf (In Thai)

Office to the National Economic and Social Development Council. (2016). 12th National Economic and Social Development (2017-2021). Retrieved July 8, 2018, from https:// www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 (In Thai)

Rittima, W. (2011). Causes and Solutions for Land Conflicts among Public Sectors and Local People : A Case Study of Banthat Mountain in Trang Province. Thesis, Master of Public and Private Management Program degree, National Institute of Development Administration, Bangkok. (In Thai)

Rittima, W. (2016). Sustainable Land Conflicts Management in Banthat Mountain Range Trang Province Area. Dissertation, Doctor of Philosophy degree in Public Administration, Burapha University, Chonburi. (In Thai)

Rittima, W. ,Thanapitak, W., & Kiriratnikom, A. (2020). Sustainable of Arable land Management in Conservation forest at Banthat range Phatthalung Province area. Research report. Thaksin University, Songkhla. (In Thai)

Secretariat of the Cabinet. (1998). Cabinet resolution to solve land problems in forest areas. Retrieved March 4, 2017, from http://www.dnp.go.th/watershed/gov1.htm (In Thai)

The Secretariat of The House of Representatives. (2012). Constitutional of community rights. Bangkok : Public Rlations Office, The Secretariat of The House of Representatives. (In Thai)

United Nation. (1981). Development of International Economic and Social Affairs: Popular Participaiotn as a Strategy for Promoting Community Level Action and National Development Report of the Meeting of the Adhoc Group of Experts Helsd at UN. Midquarter from May 22-26, 1981. New York : United Nation.

เผยแพร่แล้ว
2021-01-04
ประเภทบทความ
บทความวิจัย