กลวิธีการใช้คำกริยากับการประกอบสร้างภาพแทนครูในเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครู

  • พิชญาวี ทองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: กลวิธีการใช้คำกริยา, ภาพแทนครู, เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครู

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้คำกริยากับการประกอบสร้างภาพแทนครู รวบรวมเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครูตั้งแต่พ.ศ. 2500-2561 จำนวน 85 เพลง โดยใช้แนวคิดภาพแทนและแนวคิดคำกริยา ผลการวิเคราะห์พบการประกอบสร้างภาพแทนครู 2 ประเภท ได้แก่ การใช้คำกริยาโดยครูเป็นผู้กระทำกริยาที่สื่อชุดความคิดเกี่ยวกับภาพแทนครู 7 ประเภท คือ ผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ผู้ที่มีสั่งสอนและให้ความรู้ ผู้ที่มีความรัก ความศรัทธาและความสามัคคีในอาชีพครู ผู้มีมิตรไมตรีที่ดีต่อนักเรียน ผู้ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก ผู้ที่ต้องใช้ความอดทน และผู้ที่มีความน้อยใจในสถานะของตนเอง ส่วนการใช้คำกริยาโดยบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำกริยาที่สื่อชุดความคิดเกี่ยวกับภาพแทน 3 ประเภท คือ ผู้ที่บุคคลให้ความเคารพยกย่องและสรรเสริญ ผู้ที่นักเรียนแสดงความรักและคิดถึง และผู้ที่ถูกนักเรียนกระทำที่สื่อความหมายด้านลบ ภาพแทนครู ที่ปรากฏทำให้เห็นว่าบทเพลงมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการประกอบสร้างภาพแทนครูในบริบทสังคมไทย โดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีอุดมการณ์ และมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพครูจนส่งผลทำให้คนในสังคมยกย่องเชิดชูครู

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Angkapanichkit, J. (2018). Discourse analysis (2th ed.). Bangkok : Thammasat University Press. (In Thai)

Chaisomkun, P. (2017). An Analysis on Narrative Advertising of Health Products. Humanities & Social Sciences, 34(3), 118-145. (In Thai)

Charoensuk, B. (2017). Ideology professional commitment. In Teacher hood and professional teacher Development, pp. 29-38. Bangkok : Thammasat University Press. (In Thai)

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage Publications.

Intasara, W. (2017). The Art of Language Use in Song Compositions of Yuenyong Opakul : A Case study of Songs Mentioning person Names. Suan Dusit Graduate School Academic Journal, 13(1), 158-169. (In Thai)

Jiraborvornkit, C. (2016). The relationship between language and representations of the so-called “celebrity” in interviews in thai magazines. Thesis, Master of Arts Program in Thai Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)

Jitlung, K. (2016). Identity of Good Teacher in Heart. Phuket Rajabhat University Academic Journal, 12(2), 1-25. (In Thai)

Khuajaroen, P. (2014). Mistress: The Representation of Marginal Women Through Thai Folk Songs.Thesis, Master of Arts Program in Thai Language graduate school Khon Kean University, Khon Kean. (In Thai)

Komkhunthot, W., & Kiatcharungphan, B. (2006). Ways of being a teacher in folk song written by Sala Koonawoot. Journal of Education Khon Kaen University, 29(3-4), 129-141. (In Thai)

Matthiessen, C. M. I. M. (1995). Lexicogrammatical cartography: English systems. Tokyo : International Language Sciences Publishers.

Nakkongkom, S. (2013). Representations of Thai Women in Thai Male Writers Erotic Novels. Thesis, Master of Arts Program in Thai Language Chiang Mai University, Chiang Mai. (In Thai)

Pedthip, T., & Sorthip, M. (2018). The Representationof Teachers in Album “Kru Nai Duang Jai”. The 19th National Graduate Research Conference Khon Kaen University, pp. 981-988. (In Thai)

Pormthong, K. (2017). Morals ethics and Indology of teachers. Retrieved June 9, 2020, form http://www.ipebk.ac.th/bep/wp-content/uploads/2017/11/Kanlayanee-B3L09.pdf (In Thai)

Posri, J. (2014). The Representation of Male Homosexuals in Folk Songs. Thesis, Master of Arts Program in Thai graduate school KhonKaen University, KhonKaen. (In Thai)

Royal Institute. (2003). The Royal Institute dictionary 1999. Bangkok : Office of the Royal Society. (In Thai)

Sroikudrua, T. (2015). Language and Identity of ‘Mia Farang’ in Public Discourse. Thesis, Doctor of Philosophy Program in Thai Language Kasetsart University, Bangkok. (In Thai)

Suandusitpoll. (2020). Survey results on “Thai teacher confidence” in 2019. Retrieved June 9, 2020, form https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862207 (In Thai)

Tularak, U. (2010). A representation of woman in Laos literary text, grade 3, “khon ngam”. Humanities and Social Sciences Khon Kaen University, 27(3), 27-33. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-03
ประเภทบทความ
บทความวิจัย