การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ทัศนาบางเขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

ต้นสัก สนิทนาม
ธนาวัฒน์ พัฒนราช
นราธิป แก้วทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทัศนาบางเขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 85 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง ทัศนาบางเขน ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.7439 คิดเป็น ร้อยละ 74.39 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน ประกอบด้วยข้อความ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 0.84 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (ttest) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Sample)


ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถิ่น มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 82.35/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Fuangsri, K. (2018). Development of local curriculum, career learning subject groups related to research Sri leaves with banana leaves for grade 6 students at Wat Uthai School (Chaowanwittaya). Master Education Thesis. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Kitkokarn, P. (2018). The role of curriculum development in the era of globalization. Master’s thesis). BangkokThonburi University Bangkok.

Kotburi, S. (2019). Development of local curriculum, social studies learning group. Religion and culture regarding conservation ancient ruins Ubon Ratchathani Province For 6th grade students. Master of Education Thesis Graduate. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University.

Limhasnaikul, T. (2021). Local community development with soft power. Bangkok: Author.

Ministry of Education. (2008). National Education Act 1999 and and developing the curriculum into the present era. Bangkok: Freight Forwarding Organization.

Rattanaphan, S. (2017). Growing Organic Asparagus Mathayom 3 level. The research results found that the results of the evaluation of the curriculum outline using the zip model or zip model (CIPP Model). (Master’s thesis). Silpakorn University Bangkok.

Srithana, S. (2020). Educational institution curriculum development Health and Physical Education learning group: Movement with the Yoi Kong Leng dance Secondary school year 1 Amnuay Suksa School Sakon Nakhon Educational Service Area Office 3. (Master’s thesis). Silpakorn University Bangkok.

Tanjinda, B. (2018). Development of a local curriculum on making grass brooms. Group of work, careers and Technology, Grade 5. Independent students. Master of Education: University Maha Sarakham.

Vorrapamorn, P. (2017). Soft power Thai. administrators. Retrieved from https://www.gotoknow.org/posts/484673 [2022, 15 Otb.]

Worawat, S. (2017). Developing a learning management plan for the social studies, religion, and culture subject group Grade 4, subject: Khon Kaen Province using the management model Cooperative learning of jigsaw techniques. Study Independent research. Master of Education. : Maha Sarakham University.