การปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์

Main Article Content

ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

บทคัดย่อ

การปิดการสนทนาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสนทนา เนื่องจากผู้สนทนาจะทราบได้อย่างไรว่าผู้สนทนาจะสามารถหยุดการสนทนากับผู้ที่กำลังสนทนา ณ ขณะนั้นได้ และถ้าหากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง/อายุมากกว่าผู้สนทนาจะดำเนินการอย่างไร ในปัจจุบันการสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นหนึ่งในการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนไทย แต่การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นการสื่อสารที่ผ่านการใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ว่ารูปแบบการปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีลักษณะเป็นอย่างไร โดยพิจารณาทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสนทนาแบบ 2 คน และแบบกลุ่ม โดยในงานวิจัยเก็บข้อมูลการปิดการสนทนาจากแบบสอบถามจำนวน 60 ฉบับ จากผลการวิเคราะห์พบว่าการปิดการสนทนาด้วยสติ๊กเกอร์พบการใช้มากที่สุด ซึ่งเพศหญิงนิยมใช้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ  ส่วนเพศชายนิยมปิดการสนทนาด้วยการไม่ตอบและการใช้ถ้อยคำตอบกลับ นอกจากนี้ การใช้ถ้อยคำตอบกลับของเพศชายมักใช้กับการปิดการสนทนากับหัวหน้า/บุคคลที่มีตำแหน่งทางหน้าที่การงานสูงกว่า ซึ่งแตกต่างจากการปิดการสนทนากับครู/อาจารย์ที่สนทนาแบบ 2 คน ผู้ปิดการสนทนานิยมใช้การขอบคุณมากกว่าทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทคัดย่อ