การศึกษาปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพในสื่อออนไลน์

Main Article Content

ปัทมา เหมือนสมัย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดเรียงองค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาของตัวบทปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพที่เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพจำนวน 7 บริษัท ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพประกอบด้วย 5 ส่วน โดยทุกองค์ประกอบมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวใจผู้บริโภค ส่วนกลวิธีทางภาษาของปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพที่ใช้ในการโน้มน้าวใจมี 5 กลวิธีหลัก เช่น การเลือกใช้คำ การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ ฯลฯ กลวิธีทางภาษาที่วิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพเน้นนำเสนอผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ผลประโยชน์ด้านการเงิน และนำเสนอชุดความคิดเรื่อง “ความไม่แน่นอนในชีวิต” ประกอบสร้างความรู้สึก “วิตกกังวล” เพื่อเป็นจุดขายให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญของประกันสุขภาพจนเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด อีกทั้งกลวิธีทางภาษาได้สะท้อนให้เห็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกให้ผู้บริโภครู้สึกว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพมีบทบาทเป็น “ผู้ให้” และผู้บริโภคเป็น “ผู้รับ” ผลประโยชน์สูงสุด ทั้งที่ในปริบทธุรกิจ บริษัทฯ กับผู้บริโภค มีความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน

Article Details

บท
บทคัดย่อ