การชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Main Article Content

ดร.กิตสุรณ สังขสุวรรณ์

บทคัดย่อ

            คริปโทเคอร์เรนซี่ถือเป็นสินทรัพย์จิทัลที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันนี้ คริปโทเคอร์เรนซี่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการลงทุนและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงไม่มีกฎหมายที่บัญญัติถึงการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่ไว้โดยเฉพาะ จึงทำให้เกิดปัญหาว่าคริปโทเคอร์เรนซี่สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิธีการวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน ข่าวประจำวัน บทบัญญัติกฎหมาย และคำพิพากษา ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สถานะในทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซี่ รวมถึงขอบเขตและความเป็นไปได้ในการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


          การวิจัยพบว่าคริปโทเคอร์เรนซี่ไม่อาจถือเป็นเงินตราตามกฎหมาย คริปโทเคอร์เรนซี่ไม่อาจถูกนำมาใช้ในการชำระหนี้ในนิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กำหนดให้มีการชำระราคากันด้วยเงินตรา แต่อย่างไรก็ตาม คริปโทเคอร์เรนซี่ถือเป็นทรัพย์สินคริปโทเคอร์เรนซี่จึงอาจใช้ได้ในนิติกรรมหรือสัญญาบางประเภทที่กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเช่น สัญญาแลกเปลี่ยน ในกรณีดังกล่าวนี้ การชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่จำต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้


          การวิจัยนี้ยังนำเสนอการทำให้คริปโทเคอร์เรนซี่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมายเพื่อนำมาชำระหนี้ตามนิติกรรมหรือสัญญาที่กำหนดให้มีการชำระราคากันด้วยเงินตรา โดยรัฐบาลอาจดำเนินการดังต่อไปนี้คือ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซี่สามารถใช้ชำระหนี้ได้เสมือนดังเช่นเงินตรา หรือ (๒) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่ไว้โดยเฉพาะ

Article Details

บท
บทความ

References

ภาษาไทย

กำธร พันธุลาภ. (๒๕๒๐). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หนี้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จิ๊ด เศรษฐบุตร. (๒๕๔๐). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (๒๕๖๑). หลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา (พิมพ์ครั้งที่ ๒). สำนักพิมพ์วิญญูชน.

บัญญัติ สุชีวะ. (๒๕๔๒). คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ ๕). สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. สำนักพิมพ์นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.

วิษณุ เครืองาม. (๒๕๔๒). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (พิมพ์ครั้งที่ ๘). สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.

ศนันกรณ์ โสตถิพันธ์. (๒๕๖๔). คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา (พิมพ์ครั้งที่ ๒๔). สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ศักดิ์ สนองชาติ. (๒๕๔๙). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรมและสัญญา (พิมพ์ครั้งที่ ๙). สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (๒๕๖๕, ๒๓ มีนาคม). เกณฑ์กำกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าหรือบริการ. https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9353

โสภณ รัตนากร (๒๕๔๒). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.

อัครวิทย์ สุมาวงศ์. (๒๕๔๓). คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

ภาษาอังกฤษ

Ashford, K. (2022, June 6). What Is Cryptocurrency?. Forbes. https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-cryptocurrency/#:~:text=A%20cryptocurrency%20is%20a%20digital,the%20value%20of%20a%20cryptocurrency.

Chuen, D. L. (2015). Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data. Elsevier.

Gwartney, D. J., Stroup, R. L., Sobel, R. S., & Macpherson, D. A. (2022). Macroeconomics: Private & Public Choice (17th ed.). Cengage Learning.

Haynes, A., & Yeoh, P. (2020). Cryptocurrencies and Cryptoassets: Regulatory and Legal Issues. Routledge.

Lapin, N. (2021, December 23). Explaining Crypto’s Volatility. Forbes. https://www.forbes.com/sites/nicolelapin/2021/12/23/explaining-cryptos-volatility/?sh=5287d9397b54.

Livni, E., & Lipton, E. (2021, September 5). Crypto Banking and Decentralized Finance Explained. New York Times. https://www.nytimes.com/2021/09/05/us/politics/cryptocurrency-explainer.html.

Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford University Press.

Salman, A., & Razzaq, A. M. G. (2019). Blockchain and Cryptocurrencies. IntechOpen.

Skatteverket v. David Hedqvist, Case C-264/14

Smithin, J. (2000). What is Money?. Routledge.

Wiling, N. (2022, July 17). How Many Cryptocurrencies Are There? Guide to the Crowded Market. Capital. https://capital.com/how-many-different-cryptocurrencies-are-there.