การพัฒนากฎหมายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

Main Article Content

พันตำรวจโทหญิง ดร.วาชิณี ยศปัญญา

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 โดยนําหลักการพัฒนากฎหมาย หลักการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็ก แนวความคิดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า แม้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ร่วมกันดูแลเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ แล้วก็ตามยังพบการกระทำความผิดซซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังจากได้รับการปล่อยตัวเพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความ

References

ภาษาไทย

—— ‘ทฤษฎีระบบ (System Theory)’ (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18 กันยายน 2556) <https://km.mhesi.go.th/content/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-system-theory> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ‘คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2563’ (2565) <http://www.djop.go.th> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ‘จำนวนของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จำแนกตามฐานความผิด พ.ศ.2563’ (2565) <http://www.djop.go.th> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน’ (30 พฤศจิกายน 2565) <https://business.mfa.go.th/th/page/ข้อมูลองค์กร?> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

ชาติ ชัยเดชสุริยะ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (สำนักพิมพ์เดือนตุลา 2565).

ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, ‘แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทยว่าด้วยอำนาจรัฐ ตั้งแต่พุทธศักราช 2475 ถึงพุทธศักราช 2520’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546).

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ‘การพัฒนากฎหมาย’ (2550) 3 วารสารกฎหมายปกครอง 3.

ธนาคารแห่งประเทศไทย, ‘กองทุนการเงินระหว่างประเทศ’ (มปป.) <https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/InternationalCooperation/Pages/IMF.aspx> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

ธนกฤต วรธนัชชากุล, ‘ข้อควรรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด’ (เอกสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด 2565).

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 2553).

นวลจันทร์ ทัศนะชัยกุล, อาชญากรรม ( การป้องกัน: การควบคุม) (สำนักพิมพ์พรทิพย์การพิมพ์ 2548).

ปราโมทย์ สินสมบูรณ์, ‘การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ’ (หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 2560).

ภัทรวรรณ ทองใหญ่, ‘การหันเหผู้กระทำผิดออกจากระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษากรณีการหันเหในชั้นก่อนฟ้องในประเทศไทย’ (2563) 4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 727.

รจเรข โกมุท, ‘การส่งเสริมการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม จังหวัดนนทบุรี’ (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553).

วาชิณี ยศปัญญา, ‘การพัฒนาระบบเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2563).

วิชาสิทธิ สีหตุลานนท์, ‘แนวทางทางการพัฒนาความร่วมมือของสหวิชาชีพในการร่วมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน’ (2562) 3 วารสาร Veridian E Journal 711.

ศิพร โกวิท พรทิพย์ วงศ์ผดุง และศราวุธ โสมะเกษตริน, ‘มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน’ (2563) 5 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 1947.

ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, ‘แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ และสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในประเทศไทย’ (2559) 2 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 193.

สิรินทิพย์ ศรีสว่างวงศ์ และปิยะนุช เงินคล้าย, ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายขนส่งสาธารณะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี’ (2564) 1 วารสารการวิจัยการ บริหารการพัฒนา 150.

เสกสัณ เครือคำ, อาชญากรรม อาชญาวิทยา และงานยุติธรรมทางอาญา. (พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์เพชรเกษมการพิมพ์ 2562).

อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์, ‘ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)’ (blogspot, 26 มกราคม 2561) <http://anuruckwatanathawornwong.blogspot.com/2018/01/organizational-commitment.html> สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565.

ภาษาต่างประเทศ

Cabinet Secretariat, ‘The English transation of the Offenders Rehabilitation Act 2007 <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ORA.pdf> สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2565.

Jones Chyrl, ‘Youth Reentry and Family Engagement’ (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, April 2022) <https://ojjdp.ojp.gov/publications/in-focus-reentry.pdf> สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2565.